แรงบันดาลใจ

ศตวรรษที่ 21  เป็นยุคสมัยที่เทคโนโลยีก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว  มีการแข่งขันกันสูง  สังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงที่เรียกว่า สังคมแห่งการเรียนรู้ (Learning Society)   จึงควรมีการปลูกฝังให้เด็กรุ่นใหม่รู้จักการประยุกต์ใช้ความรู้ควบคู่กับเทคโนโลยี เพื่อสร้างสรรค์ให้เกิดนวัตกรรม (Innovation)  ใหม่ๆ ขึ้น ซึ่งนับว่าเป็นสิ่งสำคัญมากต่อการพัฒนาประเทศในยุคสมัยนี้เป็นอย่างยิ่ง

ดังนั้นสิ่งเหล่านี้จึงเป็นแรงบันดาลใจในการคิดที่จะนำเทคโนโลยีเข้ามาผสมผสานกับภูมิปัญญาดั้งเดิม  นั่นคือเรื่องผ้ามัดหมี่    คณะผู้จัดทำยังไม่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องนี้    จึงมีแนวความคิดในการจัดทำโครงงานอาชีพเรื่อง สร้างสรรค์ลายและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้ามัดหมี่ขึ้น   เพื่อที่จะได้ออกไปศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่น  สัมภาษณ์  ลงมือปฏิบัติจริง แล้วนำสู่การพัฒนาลายผ้าให้ทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป   มีสีสันและลวดลายที่สวยงาม  ด้วยโปรแกรม  Excel  และมีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้ามัดหมี่ในรูปแบบต่างๆ อีกด้วย

จากการได้ศึกษาค้นคว้า และลงมือปฏิบัติจริงจนประสบความสำเร็จ  พบว่า ได้ลายผ้าที่มีลวดลายแบบต่าง ๆ เช่น ลายประยุกต์  ลายอาเซียน  และลาย ผ้า 77 จังหวัด  สามารถนำไปทอเป็นผืนได้ลวดลายแปลกใหม่ ที่แตกต่างจากของเดิม    กลายเป็นนวัตกรรมใหม่ (Innovation)  และได้หนำไปจดลิขสิทธิ์ เป็นลายผ้าปิยะบุตร์  นอกจากนี้ยังมีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้ามัดหมี่แบบต่าง ๆ เพื่อประโยชน์การใช้สอยในชีวิตประจำวัน  และนำความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ผ่าน สื่อสังคมออนไลน์   เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้   สามารถนำออกจำหน่ายเพื่อพัฒนาเป็นอาชีพต่อไป

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s