วัตถุประสงค์

  วัตถุประสงค์ของการการศึกษา

  1. เพื่อสร้างทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์และออกแบบผลงาน
  2. เพื่อสร้างสรรค์ลายผ้า รูปแบบต่างๆ ด้วยโปรแกรม Excel
  3. เพื่อแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้ามัดหมี่แบบต่าง ๆ
  4. เพื่อเพิ่มมูลค่าและเกิดเป็นรายได้ในชุมชน

สมมติฐานการศึกษา

          ใช้คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ลายและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้ามัดหมี่  จนเกิดประโยชน์

ต่อการใช้สอยในชีวิตประจำวัน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

  1. ได้กระบวนการคิด วิเคราะห์และออกแบบผลงานอย่างเป็นระบบ
  2. ได้กระบวนการทำงานเป็นทีม  มีความรับผิดชอบ ความสามัคคี  และความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
  3. ได้ลายผ้ามัดหมี่แบบใหม่ ๆ ที่ทันสมัย
  4. ได้ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้ามัดหมี่รูปแบบต่างๆ       
  5. มีการพัฒนาเป็นอาชีพ และเพิ่มรายได้ในชุมชน
โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s